نمایش شهریه کلاسها

نام و نام خانوادگی:انتخاب ماه پرداختی :شهریه :وضعیت پرداخت:تاریخ پرداخت:
سوزان نوروزیبهمن200 هزار تومان 5 جلسه (2,000,000 ریال)1400-10-22
سوزان نوروزیدی80 هزار تومان 2 جلسه (800,000 ریال)
سوزان نوروزیدی80 هزار تومان 2 جلسه (800,000 ریال)1400-10-22
حسنا چاوشياندی40 هزار تومان 1 جلسه (400,000 ریال)1400-10-14
نشاط اخوتدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-11
بهار ضمیریدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-09
افسانه حقی منفرداسفند160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-06
شهره رحمانیدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-05
الهه محمدپوردی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-05
محدثه پورمهدیدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-05
سحر سعادت.دی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-05
دریا نفر.دی80 هزار تومان 2 جلسه (800,000 ریال)1400-10-04
آرمیتا قلی زادهدی120 هزار تومان 3 جلسه (1,200,000 ریال)1400-10-04
فاطمه شریعت اسلامیدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-04
نسیم احمدیدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-03
بهار دوست محمدیدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-03
ونوس محمدجاندی200 هزار تومان 5 جلسه (2,000,000 ریال)1400-10-03
سعیده باباییدی200 هزار تومان 5 جلسه (2,000,000 ریال)1400-10-03
ماتینا قمرییاندی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-03
مرضیه سپهریدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-02
طاهره سپهریدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-02
پردیس محمدیدی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-02
فریناز شفیعیدی200 هزار تومان 5 جلسه (2,000,000 ریال)1400-10-02
شیلارضاییدی200 هزار تومان 5 جلسه (2,000,000 ریال)1400-10-02
ساغر حمیدپوردی160 هزار تومان 4 جلسه (1,600,000 ریال)1400-10-02
نام و نام خانوادگی:انتخاب ماه پرداختی :شهریه :وضعیت پرداخت:تاریخ پرداخت:
نمایش لینک "طراحی شده توسط گرویتی ویو"
اشتراک گذاری