نفر دوم مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز پاپ

    نفر دوم جشنواره آواز بخش پاپ آقای احسان پارسا  

نفر سوم مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز پاپ

    نفر سوم جشنواره آواز بخش سنتی آقای محمد اسلامی فر  

نفر برتر مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز سنتی

    نفر برتر جشنواره آواز بخش سنتی آقای سالار ثلبی  

نفر دوم مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز سنتی

    نفر دوم جشنواره آواز بخش سنتی آقای فرزام احمدی  

نفر سوم مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز سنتی

    نفر سوم جشنواره آواز بخش سنتی آقای حمید جمالزایی  

گزارش تصویری مرحله پایانی جشنواره خوانندگی بخش آواز پاپ

 

مطالب اخیر