نفر سوم مرحله پایانی جشنواره ستاره های آواز گلستان بخش آواز سنتی

    نفر سوم جشنواره آواز بخش سنتی آقای حمید جمالزایی