هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره :
 

رئیس انجمن موسیقی:

ابوذر اسماعیلی ثالث

 

سید ابوالفضل امیرلطیفی

 

امید کمیلی

 

داوود خشنودی

 

رویا ریاضی