امروز برابر است با :1401-04-07

هیات مدیره

 

 

اعضای هیات مدیره :
 

رئیس انجمن موسیقی:

ابوذر اسماعیلی ثالث

 

سید ابوالفضل امیرلطیفی

 

بهنام پهلوانی نژاد

 

داوود خشنودی

 

رویا ریاضی