گزارش تصویری از جشنواره موسیقی فجر استان گلستان 1398

 

روز 25 بهمن 1398

 

روز 26 بهمن 1398 – سالن فرهنگ و ارشاد گنبد

 

روز 26 بهمن 1398 – سالن نگاه

 

روز 27 بهمن 1398 – سالن فرهنگ و ارشاد گنبد

 

روز 28 بهمن 1398 – سالن نگاه

 

روز 30 بهمن 1398 – سالن اصلی

 

اشتراک گذاری