تحریریه خبر های امروز

فراخوان ثبت نام جشنواره جوان

لینک ثبت نام https://nay.ir/blog/1400/03/01/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2/   فراخوان-pdfفایل

گزارش عملکرد نه ماهه شعب استانی انجمن موسیقی ایران سال 1399

گزارش_عملکرد_نه_ماهه_شعب_استانی_انجمن_موسیقی_ایران_سال_1399

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان