تحریریه خبر های امروز

گزارش عملکرد نه ماهه شعب استانی انجمن موسیقی ایران سال 1399

گزارش_عملکرد_نه_ماهه_شعب_استانی_انجمن_موسیقی_ایران_سال_1399

برگزاری ورکشاپ های متعدد پیرامون جشنواره نوازندگان جوان گلستان

راه اندازی ساختمان آموزش انجمن موسیقی در عدالت 20 با همکاری گروه آوازی آداک